Ďaleko / Blízko: Fotografie študentov Inštitútu tvorivej fotografie

26. 2. 2019 Út 19.01 od Ondřej Durczak | Aktuálně
daleko-blizko-itf-bratislava-pozvanka-dl

Ďaleko/ blízko Far/Close Fotografie študentov Inštitútu tvorivej fotografie Sliezskej Univerzity v Opave Photographs by the Students of the Institute of Creative Photography, Sile-sian University in Opava

Kurátor / Curator: Vladimír Birgus

Výstava mladých slovenských, českých a poľských študentov Inštitútu tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave ukazuje v rozličných podobách doku-mentárnej a portrétnej tvorby rôzne aspekty života vo vzdialených krajinách. Zahŕňa súbor Čierne slzy o prisťahovalcoch z bangladéšskeho vidieka v Dháke od Hany Connor a Filipa Jandourka /CZ/, cyklus o ťažkom živote albínov v Tanzánii od Michała Szalasta /PL/, fotografie súčasného Arménska od Oldři-cha Malachtu /CZ/, subjektívny dokument z New Yorku od Petra Korčeka /SK/ a ukážky súborov o postupujúcej globalizácii súčasnej Číny, na ktorom pracuje Robert Barca /SK/. Napriek geografickej vzdialenosti, spoločenským, kultúrnym a náboženským rozdielom nie sú elementárne hodnoty v nich až také vzdialené. Expozícia nadväzuje na mnohé predchádzajúce výstavy, ktoré Inštitút tvorivej fotografie Sliezskej univerzity usporiadal buď priamo v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave alebo na bratislavskom Mesiaci fotografie. Mnohé z nich predstavili súčasných aj bývalých študentov, ktorí dnes patria k výrazným osob-nostiam slovenskej fotografie, akými sú napríklad Andrej Balco, Anton Baša, Ester Havlik Erdélyová, Jana Grznáriková, Ivan Horváth, Milan Illík, Lena Ja-kubčáková, Karolína Kedrová, Dušan Kochol, Dávid Koronczi, Maroš Krivý, Zuzana a Daniel Laurincovci, Lea Lovišková, Agáta Marzecová, Lucia Nimcová, Pavol Orvan, Pavel Maria Smejkal, Viktor Szemzö, Branislav Štěpánek, Štefan Štrauch, Laura Witteková a další. V spolupráci s občianskym združením FOTO-FO a Stredoeurópskym domom fotografie sa tak podarilo vydať niekoľko teore-tických, záverečných prác z ITF, ktoré predstavujú významné obohatenie slo-venskej historiografie fotografie (napríklad Elena Lichá-Zábranská: Ľuba Lauf-fová, Michal Matoušek: Časopis IMAGO alebo Branislav Štěpánek: Stredoeu-rópsky dom fotografie v Bratislave).

The exhibition of young Slovak, Czech and Polish students of the Institute of Creative Photography of the Silesian University in Opava shows different as-pects of life in faraway countries depicted through diverse forms of documen-tary and potrait photography. It consists of the cycle Black Tears about the im-migrants coming from the Bangladesh countryside to Dhaka created by Hana Connor and Filip Jandourek /CZ/, cyklus o ťažkom živote albínov v Tanzánii od Michała Szalasta /PL/, fotografie súčasného Arménska od Oldřicha Malachtu /CZ/,(není přeloženo) a subjective document from New York by Peter Korček /SK/ or parts of a cycle by Robert Barca /SK/ about the ever-proceeding globali-zation of today’s China. Despite the geographical distance and the social, cultural and religious differences, the elementary values aren’t as distant as it might seem. The exposition is a continuation of a number of previous exhibitions that the In-stitute of Creative Photography of the Silesian University in Opava organised either directly in the Central European House of Photography in Bratislava or as a part of the Bratislava Month of Photography. A number of them introduced current or former students who have become distinguished personalities of con-temporary Slovak photography, such as Andrej Balco, Anton Baša, Ester Havlik Erdélyová, Jana Grznáriková, Ivan Horváth, Milan Illík, Lena Jakubčáková, Ka-rolína Kedrová, Dušan Kochol, Dávid Koronczi, Maroš Krivý, Zuzana and Dan-iel Laurinc, Lea Lovišková, Agáta Marzecová, Lucia Nimcová, Pavol Orvan, Pavel Maria Smejkal, Viktor Szemzö, Branislav Štěpánek, Štefan Štrauch, Laura Witteková and others. As a result, several theoretical graduate papers from the Creative Photography Institute were published in collaboration with the civil so-ciety organisation FOTOFO and the Central European House of Photography. These works (such as Elena Lichá-Zábranská‘s Ľuba Lauffová, Michal Ma-toušek‘s Magazine IMAGO or Branislav Štěpánek‘s Central European House of Photography in Bratislava) serve as a significant enrichment of Slovak history of photography.

Institut tvůrčí fotografie FPF SU, Bezručovo nám. 13, CZ-746 01 Opava, www.itf.cz

……….

Robert Barca Narodený 1993 v Bratislave. Študoval medzinárodné vzťahy a rozvoj v Česku, v Holandsku, v Dánsku a v Číne. Počas strednej školy sa však začal venovať fotografii a v súčasnosti je študentom druhého ročníka Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opave. Pracoval ako online editor a externý fotograf v časopise .týždeň, jeho fotografie boli uverejnené vo viacerých ďalších slovenských a českých médiách. Vo svojej tvorbe sa sústredí na reportážnu a dokumentárnu fotografiu. V roku 2017 získal 1. cenu v kategórii Aktualita v Slovak Press Photo a Czech Press Photo za súbor Áno Erdoganovi, Nie demokracii, ktorý bol zaradený aj do užšieho výberu Kolga Tbilisi Photo 2018. V roku 2018 získal v rámci Slovak Press Photo 1. cenu v kategórii Mladí a študenti do 25 rokov za svoj súbor Sme v tom sami a stal sa aj držiteľom titulu Mladý talent roka. V súčasnosti pôsobí ako voľný fotograf.

(Nikdy) Sami: Správa o stave krajiny

Ako sa Čínska ľudová republika vyrovnáva s globalizáciou? Aký je vzťah medzi jednotlivcom a spoločnosťou ako celkom? A aké sú sociálne implikácie politického režimu? Súčasná Čína je plná paradoxov. Napriek tomu, že Číňania žijú v systéme všadeprítomnej sociálnej a politickej kontroly, užívajú si nebývalú životnú úroveň a najmodernejšie technologické výdobytky. V čoskoro najbohatšej krajine sveta silnie centralizácia moci komunistickej strany, pričom tradície, na ktorých čínska civilizácia tisícročia stála, nahradil materializmus a komercia. Verejný záujem sa stal najvyššou hodnotou, ktorej sú podriadené sloboda aj individualizmus. Nie je prekvapením, že aj keď sú momenty fyzickej samoty vo verejnom priestore zriedkavé, ľudia vo veľkých mestách zostávajú izolovaní a uzavretí.

…………

Hana Connor Narozena 1980 v Praze. Volná fotografka. Vystudovala fotografii na TAFE University v australském Perthu s oceněním Best Portfolio of the Year 2007. Spolupracovala s řadou humanitárních organizací včetně Lékařů bez hranic, které ji zavedly do zemí jako Kambodža, Indie nebo Bangladéš a její reportáže byly publikovány v řadě předních periodik. Od roku 2013 intenzivně pracovala na projektu Wall Street, který byl vystavován na Prague Photu v Kafkově domě, galerii G4 v Chebu ci rakouskem Pasově. Současně studuje magisterské studium Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.

Filip Jandourek Narozen 1978 v Praze. Volný fotograf. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu na v Praze na Žižkově a magisterské studium na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Ve své fotografické tvorbě se věnuje portrétu a dokumentární fotografii, v posledních letech několikrát navštívil Ukrajinu, kde pracoval na projektu o českých krajanech (volyňských Češích). Profesionálně spolupracuje s řadou českých i zahraničních periodik, a za své fotografie byl několikrát oceněn na soutěži Czech Press Photo.

Černé slzy Hana Connor a Filip Jandourek společně dokumentují problém migrace z důvodů zhoršujícího se životního prostředí v Bangladéši stejně jako běžný život v Dháce a na toto místo se opakovaně vracejí. Za soubor Black Tears byli oceněni 1. Cenou v soutěži Czech Press Photo 2017 a byl vystavován v řadě předních galerií u nás i v zahraničí.

……………

Peter Korček

Narodený 1980. Je absolventom Inštitútu tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave, kde je v súčasnosti na doktorandskom štúdiu a pôsobí ako externý pedagóg. V minulosti vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne na skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Ťažiskom tvorby je neustále meniaca sa krajina mesta, ktorá je v pozitívnom aj negatívnom zmysle zasiahnutá rozsiahlymi a intenzívnymi urbanistickými aktivitami človeka.Profesne pôsobil vyše dvanásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských vydavateľstvách. Venuje sa aj fotografovaniu pre komerčných klientov a charitatívne organizácie. Získal niekoľko ocenení na súťažiach Slovak Press Photo a Czech Press Photo. Jeho fotografická tvorba bola prezentovaná na domácich aj zahraničných fotografických výstavách.

Searching – Hľadanie

Fotografie vznikli v New Yorku. Sú príbehom o hľadaní svetla nielen v uliciach veľkomesta, ale môžu v prenesenom význame symbolizovať naše hľadanie svetla v živote, striedanie svetlých a temnejších období, existenciu dennodenných kontrastov. Každým krokom nás doprevádzajú naše tiene, ktoré z podstaty nikdy neprekročíme, ale učíme sa s nimi žiť.

………….

Oldřich Malachta Narozen 1978 v Jeseníku. Zaměřuje se na dlouhodobé sociální dokumenty o současné společnosti. Věnuje se tématům jako je nezaměstnanost v malých městech, zajímají ho zvyky a fenomény života na venkově střední a východní Evropy. Často využívá krajinářskou a subjektivní fotografii pro dokreslení sociálních podmínek. Jeho styl je přímočarý, vyhýbá se fotografii akční a reportážní. „Moje fotografie je o prožitku. Musí mě zasáhnout. Musím porozumět ději, pochopit emoce, splynout s tématem. Nedá se to uspíšit. Nejprve prožít, až potom je příběh opravdový.“ Studuje magisterské studium na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Je držitelem cen Czech Press Photo. Své projekty vystavoval nejenom v České republice, ale i na zahraničních výstavách. Je autorem teoretické bakalářské práce Alena Šourková – fotografka, šéfredaktorka (Institut tvůrčí fotografie, FPF SU v Opavě, 2016). Díla této zapomínané fotografky a bývalé šéfredaktorky Československé fotografie v roce 2019 představil na výstavách v Havířově a v Ostravě. V současné době dokončuje dva zásadní několikaleté projekty: fotografickou dokumentární publikaci o českém trampingu a subjektivní obrazový projekt z Arménie.

Arménie Když jsem do Arménie přijel před několika lety poprvé, přišlo mi vše velmi atraktivní a dobrodružné. Balancoval jsem na povrchu a nedokázal nahlédnout pod pokličku lidem, ani krajině. Teprve po tom, co jsem se začal do této země vracet, jsem dostal příležitost poznat více. Arménie je těžce zkoušená země. Zažila tureckou genocidu, obrovské zemětřesení s desítkami tisíc mrtvých v roce 1988 a stále probíhající válku o Náhorní Karabach. Problémy a traumata přetrvávají napříč generacemi. Na samotných Arméncích se mi líbí jejich upřímná povaha a snaha pomoci. Často říkají „sami máme málo, ale vždycky pomůžeme a rozdělíme se“. Cítím pokoru a skromnost lidí. Sílu po svobodě a spravedlnosti.

………….

Michał Szalast Narozený 1979 v Bytomi. Fotograf a filmový dokumentarista, student a současně externí pedagog Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Narodil se v Horním Slezsku, se kterým je neodlučně spojený. Vystudoval historii na Slezské univerzitě v Katovicích a pracuje jako fotoreportér, filmař, publicista, pedagog a kurátor (sestavil například výstavu Krzysztof Gołuch: V práci, uvedenou na Měsíci fotografie v Bratislavě 2018, a byl spolukurátorem výstavy Made in Opava. Polští studenti Institutu tvůrčí fotografie SU v Opavě, představené v roce 2019 v Muzeu historie Katovic). Některá z témat jeho fotografických cyklů: albíni u Viktoriina jezera, náboženské rituály v Andalusii, olympiáda v Pekingu, komerční strategie přežití Masajů. Získal několik ocenění z různých fotografických soutěží (BZ WBK Press Photo, Silesian Press Photo). Je členem Svazu polských uměleckých fotografů.

Albíni Světlo je život, tma je smrt. Tato jednoduchá tvrzení se zdají univerzální a nesporná. Ne pro ně. Žijí v Tanzánii na největším ostrově Viktoriina jezera. Jejich předci hledali bezpečnější a klidnější život a ostrov Ukurewe se stal jejich domovem. Ale i tady je den pro ně jen v noci. Žijí skryti před paprsky slunce v chatrčích pokrytých zvlněnými listy. Světlo, které vstupuje dovnitř, je láká, ale snaží se před teplými doteky slunce chránit. Ovšem mnohdy prohrávají a za chvilky radosti na slunci platí strupy své kůže. Někdo je dokonce může nazývat vězni temnoty. Ten člověk však neviděl úsměv na tváři albínů. Pochází z nejjednodušších radostí, jimiž se můžeme těšit, bez ohledu na to, zda někdo žije v polorozpadlé chatrči v Tanzánii s břemenem prokletí černocha s bílou kůží, nebo jiný v evropském zámku s výsadou být bělochem. Je to příběh o několika albínech, o temnotě, s níž se snaží bojovat, a o světle, které chybí …

………….

obrazek Hana Connor a Filip Jandourek

obrazek Michał Szalast

obrazek Oldřich Malachta

obrazek Peter Korček

obrazek Robert Barca

««« Předchozí text: Módní fotograf Filip Kartous

Následující text: Výstava fotografií Jindřicha Štreita ve Vilniusu »»»

0

Novinky

Sylaby 2018/2019
Termíny konzultací na Horní Bečvě: 20.–23. 6. 2019||| 11.-13. 10. 2019||| 13.-15. 12. 2019|||
itf-25-let-1 Katalog 25 let ITF ke stažení
Opavská škola fotografie – Katalog Dvacátý rok ITF ke stažení .

Vyhledávání

Zadejte frázi, kterou chcete vyhledat. Zadáte-li více slov, budou nalezeny pouze texty, které obsahují všechna tato slova.

www.photorevue.com

loga ke stažení